Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwie Dębica występują prawie wszystkie lasotwórcze gatunki rodzimych drzew, a przeważają sosna i buk. Przeciętna zasobność wynosi 317 m3/ha, przeciętny wiek 74 lata.

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacenie lasów

Ochrona lasu

Zadania z ochrony lasu prowadzone są w zakresie zwalczania szkodliwych owadów, grzybów a także ochrony pożytecznej fauny i zabezpieczenia upraw przed zwierzyną. Zwalczanie szkodników wtórnych Nadleśnictwo prowadzi przez wykładanie pułapek klasycznych w ilości ok. 80 szt. rocznie. Prognostycznie Nadleśnictwo wywiesza 31 szt. pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę. Ważne miejsce w ochronie lasu przed szkodnikami pierwotnymi zajmują jesienne poszukiwania szkodników sosny oraz uzupełniające prace i obserwacje wielkości populacji osnui gwiaździstej.

Użytkowanie lasu

Spośród wielu funkcji jakie lasy spełniają w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu człowieka (naturalne, ochronne, gospodarcze, społeczne), ważne miejsce zajmuje funkcja gospodarcza. Wiąże się ona z użytkowaniem lasu polegającym na pozyskiwaniu i zagospodarowaniu surowca drzewnego oraz użytkowaniu ubocznym.

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu określa zasady i cele prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

Łowiectwo

Łowiectwo ściśle związane jest z leśnictwem i ma duże znaczenie w gospodarowaniu populacjami oraz ochroną dziko żyjących zwierząt.

CERTYFIKATY

Nadleśnictwo Dębica pozyskuje drewno zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.