Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacenie lasów

Celem hodowli lasu (Zasady Hodowli lasu 2011) jest zachowanie i wzbogacenie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych przez:

  • ­stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych, a w szczególności zgodności biocenozy leśnej z warunkami biotopów,
  • ­zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej,
  • ­kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Podstawą gospodarki leśnej jest postrzeganie lasu jako złożonego ekosystemu  i zachowanie wszystkich jego składników. Gospodarka leśna uwzględnia wzorce naturalne ukształtowane przez przyrodę i wykorzystuje procesy naturalne inspirowane przez przyrodę. Zagospodarowanie lasów prowadzone jest pod kątem utrzymania ich wielofunkcyjnej roli, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ochronnych jakie pełnią. W tym celu stosowane są zasady zagospodarowania zapewniające stałą obecność drzewostanu i szaty roślinnej oraz związanego z nimi świata zwierząt. Przy planowaniu czynności z zakresu zagospodarowania lasu wykorzystywane są instrukcje hodowli i ochrony lasu, wskazówki gospodarcze planu urządzenia lasu oraz informacje zawarte  w poradnikach utrzymania i ochrony siedlisk oraz gatunków (opracowanie MŚ).

Podział lasu na grupy i kategorie ochronności decyduje o zaliczeniu powierzchni leśnej zalesionej do poszczególnych gospodarstw. Od gospodarstwa natomiast zależy wybór sposobu zagospodarowania w tym rębni. Stosowanie właściwych rębni i zabiegów pielęgnacyjnych pozwala na zachowanie i wzrost bioróżnorodności lasu, utrzymanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych, restytucję zdegradowanych i zniekształconych zbiorowisk roślinnych, zachowanie odpowiedniej produkcyjności zasobów leśnych, utrzymanie oraz poprawę stanu gleb i siedlisk leśnych.

W Nadleśnictwie Dębica przewiduje się stosowanie prawie w 100% rębni złożonych o krótkim okresie odnowienia 10 lat (rębnie gniazdowe), średnim okresie odnowienia od 11-20 lat (rębnie częściowe) i długim okresie odnowienia 21-40 lat (rębnia stopniowa). Taki sposób prowadzenia cięć powoduje, że w coraz szerszym zakresie młode pokolenie powstaje w sposób naturalny. W Obrębie Dębica ze względu na skład gatunkowy drzewostanów (Bk, Jd) łatwiej jest je uzyskać. W Obrębie Żdżary aby ono mogło powstać musimy wykonywać specjalistyczne przygotowanie gleby i bardziej złożony sposób prowadzenie cięć. Coraz więcej powierzchni w Obrębie Żdżary udaje się w ten sposób odnowić. Aktualnie tą metodą zostało objęte 132 ha.

Na powierzchniach zrębowych pozostawia się fragmenty starodrzewu do 5 % powierzchni pasa zrębowego (poza blokami upraw pochodnych), w postaci stabilnych grup drzew wszystkich pięter i podszytu. Ponadto zgodnie z wymogami certyfikacji będą pozostawiane drzewa dziuplaste, pomnikowe oraz nasienniki pod warunkiem, że ich stan techniczny nie będzie zagrażał bezpieczeństwu ludzi.