Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Dębica

Nadleśnictwo Dębica zarządza lasami państwowymi o powierzchni ponad 11,1 tys. ha. Ponadto sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi na powierzchni ok. 7,8 tys. ha.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje powierzchnię ponad 77 tys. ha. Ukształtowanie terenu stanowi bardzo ważny czynnik glebotwórczy. Obecny obraz rzeźby terenu Nadleśnictwa jest wynikiem długiej i złożonej ewolucji, która przebiegała w zmieniających się warunkach geologicznych, klimatycznych i hydrograficznych. Przemiany te nastąpiły na przestrzeni ostatnich 10 tys. lat.

Podłoże geologiczne Nadleśnictwa Dębica zbudowane zostało na przestrzeni kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Pierwotnie teren Nadleśnictwa pokrywały dwie ogromne puszcze, nazwane później Podkarpacką i Sandomierską. W epoce brązu i żelaza coraz bardziej rozwijało się osadnictwo i handel. Później,  za czasów panowania królów polskich, nastąpił proces zasiedlania terenów między Wisła a Wisłokiem, wydzierający połacie lasu puszczy. Przez cały czas aż do do lat współczesnych człowiek dla własnych potrzeb wycinał lasy, uszczuplając pierwotna puszczę. Obecny zasięg lasów Nadleśnictwa to tereny, które najmniej nadawały się pod uprawę lub zakładanie osiedli.

Pod względem rzeźby terenu i budowy geologicznej obszar Nadleśnictwa Dębica jest mocno zróżnicowany. W północnej części (obręb Żdżary) ma charakter równinny o wysokości 200 – 260 m.n.p.m. Lasy obrębu Dębica mają charakter podgórski, gdzie wysokość nad poziom morza dochodzi do 500 metrów. Wzniesienia odznaczają się łagodnymi grzbietami, spadzistymi stokami pociętymi licznymi dolinami o stromych i urwistych brzegach.

Ze względu na szeroki zakres siedlisk, na terenie Nadleśnictwa występują prawie wszystkie lasotwórcze gatunki rodzimych drzew. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: sosna, buk, jodła i dąb, które wspólnie zajmują obecnie 92% powierzchni.

  

 

Nadleśnictwo Dębica swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszary o dużym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym.

Na naszym obszarze obserwuje się bogactwo flory właściwe różnym ekosystemom. Stwierdzono występowanie około 800 gatunków roślin naczyniowych, z których wiele ma status roślin chronionych lub rzadkich. Cztery z nich znalazły się w Polskiej czerwonej księdze; wyblin jednolistny, storczyk blady, storczyk purpurowy, kotewka orzech wodny. Na terenie naszego Nadleśnictwa znajduje się między innymi naturalne skupisko kłokoczki południowej. Do ciekawszych okazów należą także: kopytnik pospolity, szafran spiski, rosiczka okrągłolistna, bluszcz pospolity, widłak wroniec, bagno zwyczajne, pióropusznik strusi, kalina koralowa i inne.

 

Również fauna obszaru Nadleśnictwa jest stosunkowo liczna i reprezentowana przez wiele gatunków ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb, z których część jest objęta ochroną gatunkową, a niektóre uważane są za rzadkie (popielica, koszatka,bocian czarny, traszka karpacka) czy wymierające (rybołów, brodziec leśny). Najczęściej spotykane ssaki na terenie naszego Nadleśnictwa to: borsuk, dzik , jeleń, jeż, kret, kuna, lis, łasica, nocek rudy, orzesznica, ryjówka, sarna, wiewiórka, zając. Najliczniejszą grupę związaną z różnymi ekosystemami stanowią kręgowce. W naszych lasach występują głównie takie ptaki, jak: bażant, bocian, czajka, drozd, dudek, dzięcioł, gawron, gil, jastrząb, kruk, pliszka, puszczyk, sikora, skowronek, sowa, wilga, zięba, zimorodek i wiele innych.