Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Spośród wielu funkcji jakie lasy spełniają w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu człowieka (naturalne, ochronne, gospodarcze, społeczne), ważne miejsce zajmuje funkcja gospodarcza. Wiąże się ona z użytkowaniem lasu polegającym na pozyskiwaniu i zagospodarowaniu surowca drzewnego oraz użytkowaniu ubocznym.

Poprzez użytkowanie lasu osiąga się:

  • kształtowanie najlepszych warunków do odnowienia lasu i jego rozwoju,
  • gospodarcze wykorzystanie zasobów leśnych i poprodukcyjnych funkcji lasu jako źródła środków na prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Racjonalne użytkowanie i bieżące odnawianie zasobów leśnych z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej jest jednym z ważnych celów hodowli lasu.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć, ustalony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w  drzewostanach  w okresie 10 lat.   W naszej jednostce przeciętny etat roczny wg planu urządzenia lasu na okres 2015-2024 wynosi  69,9 tys. m3 grubizny. Jest to rozmiar  nie tylko  nieprzekraczający  możliwości produkcyjnych lasu, ale również systematycznie zwiększający zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Pozyskanie drewna obejmuje drzewostany w różnych fazach rozwojowych i ma charakter zabiegów:

- pielęgnacyjnych (tzw. użytkowanie przedrębne)

- odnowienia lasu (tzw. użytkowanie rębne).

Głównym celem zabiegów pielęgnacyjnych jest utrzymanie różnorodności gatunkowej, stabilności drzewostanów i ich najwyższej jakości. W tym celu usuwa się z drzewostanów drzewa: chore, wadliwe, przeszkadzające rozwojowi drzew najlepszej jakości, niewłaściwych gatunków.

Zabiegi odnowienia lasu, poprzez stosowanie odpowiednich rębni zmierzają do uzyskania nowego pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem odnowienia naturalnego.

 

W ramach użytkowania ubocznego pozyskuje się ok. 450-550 sztuk choinek, głównie z założonych na terenie kilku leśnictw jodłowych plantacji choinkowych.