Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwie Dębica występują prawie wszystkie lasotwórcze gatunki rodzimych drzew, a przeważają sosna i buk. Przeciętna zasobność wynosi 317 m3/ha, przeciętny wiek 74 lata.

W Nadleśnictwie występuje 20 typów siedliskowych lasu. Największy udział ma siedlisko "las wyżynny świeży" (ponad 41%), następnie bór mieszany świeży i bór mieszany wilgotny (obydwa ponad 20%).

Skład gatunkowy drzewostanów:

 • sosna - 49%
 • buk - 29%
 • jodła - 9%
 • dąb - 5%
 • olsza czarna - 3%
 • brzoza - 2%
 • pozostałe 7 gatunków - 3%

Udział klas wieku:

 • I klasa     - 5,65%
 • II klasa  - 11,03%
 • III klasa - 14,81%
 • IV klasa - 21,10%
 • V klasa - 18/,84%
 • VI klasa - 11,26 %
 • VII i VIII   - 1,00%
 • klasa KO - 11,81%
 • klasa KDO - 3,70%

 

 

 Aktualne informacje dotyczące polskich lasów oraz stanu środowiska przyrodniczego znajdują się na portalu internetowym Banku Danych o Lasach http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/