Wydawca treści Wydawca treści

Urządzania Lasu

Plan urządzenia lasu określa zasady i cele prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

 

Nadleśnictwo Dębica prowadzi gospodarkę leśną na podstawie Planu Urządzenia Lasu, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska.

Aktualny plan obejmuje okres 10 lat, tj. od 01.01.2015 do 31.12.2024 roku i określa zadania dotyczące:

·  etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych),

·  projektowanej powierzchni zalesień i odnowień,

·  projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu,

·  ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,

·  gospodarki łowieckiej,

·  potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.