Rezerwaty przyrody

Rezerwatem przyrody jest obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe należą do wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, tworzone są na obszarach posiadających nie tylko wartości przyrodnicze, ale także historyczne i kulturowe.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują obszary o wyróżniających się cechach przyrodniczych i krajobrazowych. Bardzo często są to tereny otaczające rezerwaty przyrody, parki narodowe oraz krajobrazowe.

Obszary Natura 2000

Program Natura 2000 jest inicjatywą podjętą w celu zachowania bogatego dziedzictwa naturalnego Europy.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno- pamiątkowej i krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Nadleśnictwo posiada na swoim terenie uznane pomniki przyrody ożywionej:

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Drzewostany HCVF

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests).

Drzewostany reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)