Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe należą do wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, tworzone są na obszarach posiadających nie tylko wartości przyrodnicze, ale także historyczne i kulturowe.

Na terenie zarządzanym i  nadzorowanym przez Nadleśnictwo występują dwa parki krajobrazowe:

Park Krajobrazowy ,,Pasma Brzanki″ obejmuje wsie Dębowa i Jodłowa w Gminie Jodłowa, które mieszczą się w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Dębica, lecz nie obejmuje on lasów będących w zarządzie nadleśnictwa.

Na terenie parku występują 23 gatunki roślin objętych ochroną ścisłą, 8 gatunków objętych ochroną częściową a 18 występujących gatunków  uznawanych jest w Polsce za rzadkie. Fauna parku reprezentowana jest przez liczne gatunki chronionych zwierząt, należących do różnych gromad, tj. ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Występują także rzadkie i chronione gatunki owadów.

,,Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy″ powierzchnia parku wynosi ok.  25,8 tys. ha, a otuliny parku 34,4 tys. ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dębica znajduje się część parku krajobrazowego położona w powiecie dębickim, gminie Brzostek. Park ma charakter rolno – leśny i cechuje się wysokim stopniem naturalności. Walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru chronionego wynikają z budowy geologicznej, urozmaiconej rzeźby terenu, występowania cennych zbiorowisk roślinnych, bogatej fauny oraz niskiego stopnia zagrożenia środowiska naturalnego, wynikającego z utrzymywania się tradycyjnych form gospodarowania. Rośliny chronione reprezentowane są przez miedzy innymi: podrzeń żebrowiec, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, kukułka (storczyk) mieczolistna, kukułka (storczyk)  szerokolistna, lister jajowata, pióropusznik strusi, gnieźnik leśny, storczyk samczy, podkolan zielonawy. W parku żyje około 140 gatunków kręgowców chronionych i liczne gatunki rzadkie umieszczone w ,,Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt″, np.: traszka karpacka, bocian czarny, orlik krzykliwy, puchacz, żołna, wydra. Z bezkręgowców spotyka się chronionego chrząszcza jelonka, rogacza, 26 gatunków biegaczy, 19 gatunków trzmieli i szereg rzadkich motyli podlegających ochronie jak paź żeglarz, paź królowej i tęczowiec.