Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Program Natura 2000 jest inicjatywą podjętą w celu zachowania bogatego dziedzictwa naturalnego Europy.

Program umożliwia współdziałanie wszystkich państw UE w zakresie ochrony najbardziej cennych gatunków i siedlisk na całym ich obszarze występowania w Europie, niezależnie od granic państwowych. Głównym celem programu jest stworzenie ekologicznej sieci obszarów znanej pod nazwą „sieć Natura 2000". Łącznie obszary te są największym systemem obszarów chronionych na świecie.

Na terenie Nadleśnictwa Dębica znajdują się dwa obszary Natura 2000 – obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW), powołane w celu ochrony siedlisk.

,,Dolna Wisłoka z Dopływami" Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - ( PLH 180053) zajmuje powierzchnię 453,70 ha, z czego 1,16 ha (0,0026 % ogólnej powierzchni obszaru) przypada na tereny w zarządzie Nadleśnictwa Dębica – leśnictwo Chotowa oddział 19~f –0,84 ha i oddz. 56~i – 0,32 ha. Są to fragmenty oddziałów bezpośrednio przylegających do potoku Chotowskiego i rzeki Czarna.

Obszar ,,Dolna Wisłoka z Dopływami" cechują znaczne różnice szerokości i głębokości koryt rzek i potoków, a także różnorodność w dnach rzek, które mogą być piaszczyste, żwirowe lub kamieniste z pojedynczymi skałami narzutowymi. Dorzecze Wisłoki objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych (certy, troci wędrownej, łososia i jesiotra ostronosego) zaś jej dopływy są wymieniane jako jedne z cieków dorzecza o walorach kwalifikujących je jako potencjalne tarliska anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych. Oprócz 32 gatunków ryb, w wodach obszaru naturowego, występuje rak rzeczny. Siedliska pozakorytowe przekształcone są w umiarkowanym stopniu. Fragmenty zbliżone do naturalnych zachowały się  w dolinach potoków: Tuszymka, Brzezinka, Czarna (nazywany także Grabinką lub Czarnianką)  i Chotowskim. Przeważają zbiorowiska lasów łęgowych wierzbowych a także płaty łęgu olszowo-jesionowego, nie będące na terenie Nadleśnictwa Dębica.

,,Las nad Braciejową" Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk – ( PLH 180023 ) zajmuje powierzchnię 1440,20 ha, z czego 1366,85 ha (dane z RDOŚ) przypada na tereny w zarządzie Nadleśnictwa Dębica, co stanowi ponad 95% powierzchni obszaru.

SOO ,,Las nad Braciejową" cechuje mocno pofałdowany teren o wyraźnych różnicach wysokości pomiędzy zabudowanym dnem doliny a szczytami wzniesień. Występują tu gleby w większości płowe a na części brunatne. W granicach obszaru znalazły się szczytowe i środkowa partie wzniesień. prawie cały obszar porośnięty jest lasami, natomiast łąki zajmują niewiele ponad 1% powierzchni. Wśród siedlisk leśnych dominuje żyzna buczyna karpacka, która zajmuje  ponad 80% powierzchni. Grądy zajmują około 10% powierzchni, natomiast pozostałe siedliska stanowi kwaśna buczyna i łęgi.

O wartości przyrodniczej ostoi decydują dobrze zachowane żyzne buczyny. Dodatkowym walorem jest duże zróżnicowanie występujących tu buczyn i grądów. Bardzo cenne z przyrodniczego punktu widzenia jest występowanie na tym obszarze gatunków zwierząt, które figurują w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są to: czerwończyk nieparek, pachnica dębowa, zgniotek cynobrowy, biegacz urozmaicony, kumak górski, traszka karpacka.  Z innych, ważnych gatunków zwierząt występują rzekotka drzewna, żaba trawna, traszka zwyczajna, padalec zwyczajny, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny