Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Na terenie całego Nadleśnictwa Dębica stwierdzono występowanie 72 gatunków roślin chronionych. Wśród nich jest 21 gatunków, których występowanie na terenie Nadleśnictwa Dębica zostało potwierdzone. Na uwagę zasługuje tutaj rosiczka okrągłolista, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity kwitnący, bagno zwyczajne, kłokoczka południowa, grzybień biały, grążel żółty. Spośród roślin chronionych występujących na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Dębica cztery znalazły się w "Polskiej czerwonej księdze roślin".

Na podstawie dostępnych źródeł stwierdzono na terenie Nadleśnictwa Dębica występowanie 172 gatunków chronionych zwierząt kręgowych w tym 15 płazów, 6 gadów, 121 ptaków, 26 ssaków i 4 ryb. Żaden z gatunków gryzoni i zającokształtnych nie należy do gatunków ginących, zagrożenie dla nich podobnie jak dla owadożernych stanowić może chemizacja rolnictwa.

W przypadku zwierząt kopytnych brak jest istotnych zagrożeń. Niebezpieczeństwo w przypadku tych ostatnich stanowić mogą losowe epidemie, rzadziej surowe i śnieżne zimy, czy kłusownictwo.

Nadleśnictwo Dębica posiada Program Ochrony Przyrody sporządzony na lata 2000 - 2014.

Program  podlega ciągłej aktualizacji w okresie jego obowiązywania. Aktualizację prowadzi się na podstawie zbioru danych oraz wyników obserwacji obiektów, walorów, rodzajów i źródeł.