Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują obszary o wyróżniających się cechach przyrodniczych i krajobrazowych. Bardzo często są to tereny otaczające rezerwaty przyrody, parki narodowe oraz krajobrazowe.

Główną funkcją obszarów chronionego krajobrazu jest ochrona zasobów przyrody przed ich degradacją powodowaną niewłaściwym użytkowaniem, stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju poszczególnych gatunków roślin, zwierząt i ich zbiorowisk. Zaspakajają także potrzeby związane z turystyką i wypoczynkiem.

Obszary administrowane przez Nadleśnictwo obejmują swym zasięgiem Jastrzębsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego.

Obszar chronionego krajobrazu tworzony jest na mocy rozporządzenia wojewody (lub rady gminy) i uwzględniany przy opracowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania. Charakter prowadzonej gospodarki na obszarach chronionego krajobrazu uzależniony jest od pełnionych przezeń funkcji.