Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

W ramach projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności Nadleśnictwo wykonuje prace związane z Małą Retencją Górską i Nizinną. Ich celem jest przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych.

Nadleśnictwo Dębica wykonuje prace w ramach następujących projektów środowiskowych:

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" tzw. Mała Retencja Górska. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach projektu Infrastruktura i Środowisko w ramach, której wykonano zabudowę szlaków zrywkowych  o długości 30,1 km o wartości 418,06 tyś. zł.

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy  w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych" tzw. Mała Retencja Nizinna. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach projektu Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego projektu zmodernizowano cztery zbiorniki wodne i wybudowano dwa nowe o łącznej pojemności 27,5 tyś m3 wody i wartości 247,54 tyś. zł.

„Rewitalizacja Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa – Osiedla". Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Spójność Wewnątrzregionalna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Projekt wykonywany jest we współpracy z Gminą Dębica. W części wykonywanej przez Nadleśnictwo prace polegają na przebudowie drzewostanów uszkodzonych przez przemysł.