Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Dębica

Nadleśnictwo Dębica jako podstawowa jednostka gospodarcza w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Organizacja PGL LP

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na trzech szczeblach:

  • Dyrektor Generalny LP - powoływany jest przez Ministra Środowiska. Kieruje całą organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń i decyzji. Jego biuro stanowi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
  • Regionalne Dyrekcje LP (17) - do ich zadań należy przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami, koordynacja działań na swoim terytorium.
  • Nadleśnictwa (431) -prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Organizacja Nadleśnictwa Dębica

Nadleśnictwo Dębica zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi oraz pełni nadzór nad lasami prywatnymi położonymi na terenie powiatu dębickiego. Strukturę Nadleśnictwa stanowią:

  • biuro
  • leśnictwa
  • gospodarstwo szkółkarskie.

Zadania realizowane przez pracowników i działy Nadleśnictwa:

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje na zewnątrz. Wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze Nadleśnictwa, zatrudnia i zwalnia pracowników.

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych, prowadzi sprawy związane ze stanem posiadania, ewidencją gruntów oraz ich udostępnianiem. Organizuje realizuje i nadzoruje zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Główny Księgowy kieruje pracą Działu Finansowo-Księgowego, nadzoruje realizację zadań w zakresie obsługi finansowej i księgowej, rozliczeń z budżetem, planowania, analiz ekonomicznych oraz sprawozdawczości; organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowych. 

Inżynier Nadzoru prowadzi kontrolę funkcjonalną w Nadleśnictwie, kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Prowadzi sprawy związane z wprowadzaniem innowacji.

Sekretarz Nadleśnictwa kieruje pracą Działu Administracyjno-Gospodarczego i odpowiada za pełną obsługę administracyjną Nadleśnictwa, zaopatrzenie i zamówienia publiczne. Gospodaruje środkami trwałymi, prowadzi gospodarkę mieszkaniową i transportową Nadleśnictwa.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania, ewidencją gruntów, a także zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki w lasach prywatnych oraz edukacją leśną.

Dział Finansowo-Księgowy  wykonuje zadania związane z prowadzeniem gospodarki finansowej Nadleśnictwa, kontroli poprawności ewidencji księgowej, windykacji należności. Opracowuje regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów, zajmuje się planowaniem, analizami i sprawozdawczością finansowo-księgową. Prowadzi kasę Nadleśnictwa oraz sprawy płacowe, rozliczenia z ZUS i podatkowe.

Dział Administracyjno-Gospodarczy realizuje zadania wynikające z zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną Nadleśnictwa, zaopatrzeniem, prowadzenie sekretariatu, spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.  Prowadzi sprawy związane z organizacją zamówień publicznych, umowami dzierżaw i najmu, inwentaryzacją składników majątkowych.

Posterunek Straży Leśnej prowadzi sprawy związane z zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz analizą stanu zagrożenia. Wykonuje inne zadania związane z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio Nadleśniczemu.

Stanowisko do spraw inwestycji i remontów podlega bezpośrednio Nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw związanych z budownictwem i remontami, sporządza plany z zakresu inwestycji i remontów infrastruktury, organizuje przeglądy stanu technicznego i instalacji budynków. 

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio Nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w Nadleśnictwie, opracowuje zarządzenia, prowadzi zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. Prowadzi witrynę internetową Nadleśnictwa oraz stronę BIP.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio Nadleśniczemu. Pracownik koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w Nadleśnictwie. Zadanie te zostały powierzone specjaliście ds. budownictwa.

Leśnictwo jako najmniejsza jednostka w strukturze organizacyjnej PGL LP kierowane jest przez leśniczego, który odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, edukacją leśną. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podleśniczego, który mu bezpośrednio podlega.

Nadleśnictwo Dębica podzielone jest na dwa obręby leśne.

Obręb Dębica obejmuje 5 leśnictw:

Leśnictwo Wolica położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Dębicy. Mocno pofałdowany obszar leśnictwa i jego walory przyrodnicze sprawiły, że została utworzona ścieżka spacerowa Las Wolica. Umieszczono na niej 10 przystanków tematycznych, w tym między innymi miejsce rozstrzelania  w 1942 r. kilkaset osób narodowości żydowskiej, czy punkt widokowy z panoramą Dębicy. Na terenie leśnictwa znajduje się wiele ciekawych miejsc historycznych i kultu religijnego oraz malowniczych widoków sprzyjających mieszkańcom Dębicy i okolicy do prowadzenia aktywnej formy wypoczynku.

Leśnictwo Berdech, jedno z leśnictw górskich, posiada na swoim terenie jesion wyniosły - uznany pomnik przyrody ożywionej. Do siedziby leśnictwa znajdującej się w Braciejowej prowadzi aleja dębowa, składająca się z ponad 120 letnich drzew. Miejscowość ta posiada bogatą przeszłość historyczną, w średniowieczu założono tu dwie osady: Głodomank i Zamczysko. W późniejszym okresie, w folwarku należącym do rodziny Raczyńskich gościło wielu artystów, między innymi Ignacy Maciejowski, Adam Asnyk, Tadeusz Kantor. Niestety dwór ten spłonął w 1944 r.

Leśnictwo Gumniska to jedno z najmniejszych leśnictw w obrębie Nadleśnictwa, słynie z naturalnych źródeł znajdujących się w latoszyńskich łazienkach. W IX wieku powstał tu zakład zdrojowo-kąpielowy, zniszczony w 1945 r. Różnorodne ukształtowanie terenu sprzyja spacerom pieszym czy wycieczkom rowerowym. Można tu podziwiać z jednej strony, widoki na panoramę Dębicy, z drugiej na pasmo Brzanki, dolinę Wisłoki, czy liczne wąwozy. Na terenie leśnictwa, na polanie Kałużówka znajduje się pomnik upamiętniający poległych w czasie akcji Burza, największej bitwy partyzanckiej w Polsce południowo-wschodniej.

Leśnictwo Jaworze charakteryzują piękne tereny leśne położone nad rzeką Wisłoką. Można tu podziwiać kwitnące okazy ok. 50 egzemplarzy bluszcza pospolitego - uznanego pomnika przyrody. Wiosną swoim zapachem przyciąga spacerowiczów wiele stanowisk konwalii, a jesienią rykiem dają znać o sobie jelenie, występujące w okolicach miejscowości Siedliska Bogusz. Lasy leśnictwa słyną z dużych  wysypów  grzybów, w tym rydzów. Historyczną ciekawostką leśnictwa Jaworze jest ciągle funkcjonujący ponad 100-letni młyn położony na polanie w środku lasu. 

Leśnictwo Brzostek to najwyżej położone leśnictwo górskie, umiejscowione na malowniczych wzgórzach, gdzie w odległych czasach rosła puszcza karpacka. Na jego terenie znajduje się rezerwat Kamera, utworzony w celu zachowania naturalnego skupiska kłokoczki południowej oraz zbiorowiskiem żyznej buczyny karpackiej. Na obszarze leśnictwa występuje różnorodność roślinna, krajobraz leśnictwa jest bardzo zróżnicowany i znajdują się tu liczne szlaki turystyczne. W okolicznych lasach można zbierać maliny, jeżyny, borówki, dziką różę a jesienią kozaki, borowiki, gołąbki czy opieńki.

Obręb Żdżary obejmuje kolejne 5 leśnictw:

Leśnictwo Chotowa to największe obszarowo leśnictwo w obrębie Nadleśnictwa. Znajduje się tutaj rezerwat Torfy, utworzony w celu ochrony i zachowania stanowiska rośliny owadożernej rosiczki okrągłolistnej oraz innych gatunków roślin bagiennych. Powstała tu także ścieżka przyrodniczo-leśna o długości ok. 3 km gdzie można podziwiać przedstawicieli fauny i flory a widoki powalonych drzew pozostawiają niezapomniane wrażenia. Na terenie leśnictwa do dziś można znaleźć pozostałości po przechodzącym w czasie ostatniej wojny froncie, w postaci okopów, ziemianek czy kul w drzewach.  

Leśnictwo Machowa znane jest z licznych rzadkich gatunków naszej flory, w tym storczyka, bluszcza czy wawrzynka wilczełyko. Przede wszystkim jednak słynie z rzadkiej odmiany paproci - pióropusznika strusiego, dla którego zachowania naturalnego stanu został utworzony rezerwat Słotwina. Teren leśnictwa to ulubiony przez okolicznych mieszkańców szlak rowerowy prowadzący do śródleśnego stawu, będącego ostoją dla licznego ptactwa. W Machowej znajduje się grób austriackiego żołnierza, który za wzbranianie się strzelania do polskiej ludności został w 1944 r. stracony przez Wermacht.

Leśnictwo Jawornik to jedno z najbardziej produkcyjnych leśnictw, mające w planie pozyskanie ponad 9 tys. m3 drewna rocznie. Na jego terenie znajdują się doborowe dęby szypułkowe, których nasiona służą do produkcji sadzonek . Przez obszary leśnictwa przepływa rzeka Czarnianka, gdzie można złowić pstrąga, czy zobaczyć bobry, można także natknąć się na stado łosi. Na brzegach potoków występują okazy rzadko spotykanej ciemiężycy zielonej. Jest ona objętej ścisłą ochroną gatunkową - jest przy tym rośliną zarówno bardzo silnie trującą, jak i paradoksalnie bardzo leczniczą.

Leśnictwo Wałki to jedyne leśnictwo, posiadające na swoim terenie ponad 32-metrową wieżę przeciwpożarową. Ponieważ przez tutejsze kompleksy leśne przebiega linia kolejowa, występuje tu większe zagrożenie pożarowe. W lasach dominuje głównie sosna, ale nie tylko, bo znajduje się tutaj uznany pomnik przyrody - aleja drzew, złożona głownie z dębów, jak również z olszy, lip, klonów czy wiązów. Na obszarze leśnictwa znajdują się liczne pamiątki po wojnie, np. głaz upamiętniający katastrofę alianckiego samolotu niosącego pomoc warszawskim powstańcom.

Leśnictwo Pustków to powszechnie odwiedzane miejsce przez szkoły i przedszkola. Znajduje się tutaj ścieżka dydaktyczna Bluszcze, idealna do prowadzenia edukacji leśnej. Przebiega ona m.in. przez miejsca historyczne, szkółkę leśną, staw. Na obszarze leśnictwa znajduje się obiekt archeologiczny, zapisany do rejestru zabytków - wczesnośredniowieczne cmentarzysko (kurhany). Także umiejscowiona jest tutaj Królowa Góra, zwana Górą Śmierci, ponieważ na jej szczycie znajdowały się paleniska krematoryjne. Palono w nich zwłoki jeńców pobliskiego obozu pracy (zginęło w nim ponad 15 tys. ludzi).

Gospodarstwo Szkółkarskie Brzeźnica prowadzone jest w celu zabezpieczenia Nadleśnictwa w materiał sadzeniowy. Produkuje rocznie ok. 2 milionów różnych gatunków sadzonek, które przeznaczone są nie tylko na potrzeby własne ale także innych odbiorców. Sprzedaż odbywa się corocznie w miesiącach wiosennych i jesiennych. Na terenie szkółki znajduje się sala edukacyjna, gdzie można oglądać m.in. narzędzia i przedmioty używane dawniej w leśnictwie, preparowane zwierzęta czy gniazda ptaków. Jest tu także wydzielone miejsce na odpoczynek i rozpalenie ogniska.

 

Siedziba Nadleśnictwa mieści się w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 142.

Biuro Nadleśnictwa czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 700 – 1500.

W sprawie skarg i wniosków Nadleśniczy przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach od 1000 do 1600.