Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty przyrody

Rezerwatem przyrody jest obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

Dla ochrony rzadkich zbiorowisk florystycznych w lasach Nadleśnictwa utworzone zostały trzy rezerwaty przyrody:

Rezerwat ,,Torfy"o powierzchni 11,66 ha położony w Obrębie Żdżary, w leśnictwie Chotowa, w oddz. 29 i, k, j; 40 d, f, i, h. Admistracyjnie znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, powiat dębicki, gmina Czarna, miejscowość Chotowa.

Jest to rezerwat ścisły, przedmiotem ochrony jest torfowisko przejściowe i występująca na nim rzadka roślina owadożerna – rosiczka okrągłolistna oraz inne gatunki roślin związanych z biotopem torfowiska i boru bagiennego. Celem ochrony jest zachowanie stanowisk rosiczki oraz innych roślin związanych z torfowiskami przejściowymi oraz miejsc lęgowych i ostoi rzadkich gatunków ptaków wodno – błotnych. Otulina jest wyznaczona od strony wschodniej i północnej.

Rezerwat ,,Kamera″o powierzchni 38,01 ha położony w obrębie Dębica, w leśnictwie Brzostek, w oddz. 180, 181 a, 183a. Admistracyjnie znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, powiat dębicki, gmina Brzostek, miejscowość Smarżowa.

Jest to rezerwat częściowy, przedmiotem ochrony jest kompleks leśny ze stanowiskiem rzadkiego krzewu – kłokoczki południowej oraz zbiorowiskiem żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej z wieloma gatunkami roślin górskich i chronionych. Celem ochrony jest zachowania tego kompleksu ze względów naukowych i dydaktycznych. Najważniejsze osobliwości to naturalne stanowisko krzewu kłokoczki południowej, zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej. W głównym starodrzewie bukowym niektóre egzemplarze drzew o rozmiarach zbliżonych do pomnikowych. W południowej części występuje łęg podgórski oraz grąd niski. Dla rezerwatu nie wyznaczono otuliny.

Rezerwat ,,Słotwina″o powierzchni 3,18 ha położony w Obrębie Żdżary, w leśnictwie Machowa, w oddz. 177 g, h, i.  Dla rezerwatu wyznaczono otulinę z oddz. 170 a, b, 177 b, d.  Administracyjnie znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, powiat dębicki, gmina Pilzno, miejscowość Podlesie Machowskie.

Jest to rezerwat częściowy, przedmiotem ochrony jest naturalne stanowisko paproci – piuropusznika strusiego rosnącego w zbiorowisku łęgowym, występującym wzdłuż potoku Machowskiego. Celem ochrony jest zachowanie tego stanowiska  ze względów naukowych i dydaktycznych. Najważniejsze osobliwości rezerwatu to zbiorowisko lasu łęgowego z naturalnym stanowiskiem pióropusznika strusiego i łęgu olszowo-jesionowego. Występują tu rzadkie rośliny – ciemiężyca zielona, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity.